Đồng Điếu

-28%
 Ngũ Điếu Thắt Dây Thái - Aquamarine  Ngũ Điếu Thắt Dây Thái - Aquamarine
-29%
 Ngũ Điếu Thắt Dây Thái - Đá Đào Hoa  Ngũ Điếu Thắt Dây Thái - Đá Đào Hoa
-36%
 Ngũ Điếu Thắt Dây Thái - Đá Đen Onyx  Ngũ Điếu Thắt Dây Thái - Đá Đen Onyx