VÒNG LU THỐNG CÓ BÁNH XE - ĐÁ ĐEN KHẮC KINH BÁT NHÃ

-55% 360,000₫ 799,000₫
Tiêu đề:
Màu sắc:

Mô tả

📍 VÒNG LU THỐNG BẰNG ĐÁ MÃ NÃO ĐEN CÓ KHẮC KINH BÁT NHÃ
-------------------------

❤️ Kinh Bát Nhã là một bài kinh trí tuệ chiếu phá vô minh, trừ dứt phiền não. Người đeo lu thống có khắc chú Bát Nhã sẽ giúp trí não trở nên minh mẫn từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt trong mọi việc từ kinh doanh, học hành, khởi nghiệp, mua bán ... đến tình cảm.

❤️ Bát nhã Ba la mật đa là thần chú lớn, là minh chú lớn, là chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng nên người đeo lu thống có khắc chú này cũng giúp trừ tà, tiêu tai hóa sát, tránh xa vong linh vất vưởng và các thứ bùa ngãi cơ bản

 VÒNG LU THỐNG CÓ BÁNH XE - ĐÁ ĐEN KHẮC KINH BÁT NHÃ
 VÒNG LU THỐNG CÓ BÁNH XE - ĐÁ ĐEN KHẮC KINH BÁT NHÃ
 VÒNG LU THỐNG CÓ BÁNH XE - ĐÁ ĐEN KHẮC KINH BÁT NHÃ
 VÒNG LU THỐNG CÓ BÁNH XE - ĐÁ ĐEN KHẮC KINH BÁT NHÃ